Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). W związku z tym pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1):

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Nadmorskie Centrum Rehabilitacji „Piramida I” z siedzibą przy ul. 3 Maja 32/4 w Dąbrowie Górniczej oraz z siedzibą przy ul. Północnej 9 w Darłowie, NIP: 6290004149 REGON: 008435602 (dalej „Administrator”);

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji usług świadczonych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

b. zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Panią/Pana z nami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust.1 lit b RODO);

c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

d. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

3. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania w celu sporządzenia umowy-skierowania, PESEL, jeżeli jest potrzeba sporządania faktury z pobytu oraz dane dotyczące zdrowia, które są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776); Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1937) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2007 r.).

4. Dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców Administratora:

– nabywcy wierzytelności;
– upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza organy państwowe – PCPR, MOPS, MOPR, OPS i sądy);
– biura pośredniczące w zawieraniu umów;
– świadczące usługi: szczególnie informatyczne obsługujące hosting stron www i serwery (Firma Kei.pl); audytorskie i kontrolne; prawne i windykacyjne);
– firmy i organizacje pozarządowe, z którymi współpracujemy.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyjątek stanowią dane osobowe, które przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776), w której mowa o przechowywaniu dokumentów dotyczących przebiegu turnusu rehabilitacyjnego przez okres 3 lat.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@all-tourist.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. 3 Maja 32/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących/ nas umowy/umów oraz ewentualnego zawarcia i wykonania przyszłej umowy/umów.

Scroll to Top